Giới thiệu về Ủy ban Kiểm tra

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và nhiệm vụ do Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định; cụ thể: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối.

b) Chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các báo cáo, đề án để Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

c) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối khi cần thiết.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

2.4. Phối hợp

a) Với Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy Khối.

b) Với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

c) Với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

d) Với các cơ quan tham mưu, giúp việc giúp Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lập đoàn giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

đ) Với các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của Đảng ủy Khối và cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối giao

a) Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

b) Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Quy định số 1374 -QĐ/TU, ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Nhân sự Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điện thoại: (028) 38.215.570                

Email: ubktdukcqtw@gmail.com

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Thương

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

2

Trần Trung Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

3

Phạm Kiên Trung

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối,
Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

4

Nguyễn Đức Cường

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối,

Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Công ty TNHH Gas Petrolimex (Sài Gòn)

5

Nguyễn Quốc Minh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối,

Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol tại TP.HCM

6

Đào Văn Hùng

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối,

Phó Giám đốc, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Công ty Xăng dầu Khu vực II – TNHH Một thành viên

7

Hoàng Đơ

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối,

Trưởng phòng Quản lý Sinh viên,

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường

Đại học Công nghiệp TP.HCM

8

Đinh Công Bình

Kiểm tra viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

9

Nguyễn Hữu Trường

Chuyên viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 10

 Trần Ngọc Tuyết Thanh

      Chuyên viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

đơn vị trực thuộc

video sự kiện

 • Tọa đàm Thực trạng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và xây dựng Đảng về đạo đức thời kỳ đổ

 • Hành trình theo chân Bác năm 2024

 • HỒ CHÍ MINH - KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI

 • Đảng ủy Khối tặng quà tết cho người dân khó khăn trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 tại 02 xã thuộc h

 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ Khối

 • Hội thi Công dân thành phố

 • Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • 10 ca khúc sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA ĐẠI HỘI XIII - HỌC TẬP VÀ LÀM THEOTƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 – 05/6/2021)

 • Video Quy Trình Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội, HĐND Các Cấp

 • Bài hát Mỗi Lá Phiếu - Một Niềm Tin

 • VIDEO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2021)

 • [Trực tiếp] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

 • Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2021