Giới thiệu về Đoàn Thanh niên Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 1: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành lâm thời.
Ban Chấp hành Đoàn Khối lâm thời là cơ quan lãnh đạo cao nhất trong thời gian lâm thời, có nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức và thực hiện toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối; tổ chức thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối, Nghị quyết Đảng ủy Khối và Thành Đoàn. 
Ban Chấp Hành Đoàn Khối lãnh đạo bằng nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối và thông qua hoạt động chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối. 
Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Đoàn Khối phải được thể hiện bằng việc quán triệt, vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Trung ương Đoàn, thực hiện chế độ sinh hoạt tập thể đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phù hợp có hiệu quả trong công tác xây dựng Đoàn, đoàn kết tập hợp giáo dục thanh niên và thông qua tổ chức cơ sở Đoàn, các uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khối để chỉ đạo thực hiện.
Quyết định về văn kiện và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội và giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đoàn Khối nhiệm kỳ I.


Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của từng Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khối.
Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đoàn Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối, Thường trực Đoàn Khối về tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, Thành Đoàn, Đoàn Khối trong lĩnh vực hoặc cụm cơ sở được phân công phụ trách. 
Tham gia thảo luận và biểu quyết tập thể các vấn đề thuộc trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn Khối ở các hội nghị Ban Chấp hành hoặc ở hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối. Trong trường hợp có ý kiến khác hoặc vắng mặt, đồng chí đó được phát biểu và bảo lưu ý kiến của mình nhưng phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Mỗi Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối vắng mặt ở hội nghị Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ thì phải báo cáo trước và được sự đồng ý của đồng chí Bí thư Đoàn Khối.
Nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiêm Điều lệ Đoàn, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đoàn, Nghị quyết của Thành Đoàn và đơn vị để lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt những nội dung chương trình công tác của Đoàn thuộc lĩnh vực mình công tác.
Các uỷ viên Ban Chấp hành phụ trách từng cơ sở Đoàn, từng cụm thi đua, chủ động triển khai, tổ chức thực hiện, trực tiếp kiểm tra, xử lí giải quyết công việc và báo cáo với Thường trực Đoàn Khối. Đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối những nội dung trong nghị quyết, giải pháp không phù hợp cần sửa đổi hoặc những vấn đề mới phát sinh, vượt quá thẩm quyền hoặc kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.
Mỗi uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, dành thời gian cần thiết đi cơ sở, trước hết là cơ sở mình phụ trách để giúp cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, nắm chắc và thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác xây dựng Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên; tìm hiểu tâm tư tình cảm của quần chúng thanh niên và cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn.
Mỗi uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ nhân danh chức vụ được phân công (trừ các đồng chí trong Thường trực Đoàn Khối) để lãnh đạo giải quyết công việc của mình phụ trách, không được lấy danh nghĩa tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối (trừ trường hợp được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối uỷ nhiệm). Đồng thời phải gương mẫu trong việc chấp hành nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của công dân, của người cán bộ Đoàn.
Tham mưu và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cùng cấp về công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI

STT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Bùi Trọng Nghĩa

1988

Bí thư Đoàn Khối

2

Nguyễn Nhật Trường

1988

Phó Bí thư Đoàn Khối –

Chủ nhiệm UBKT Đoàn Khối

3

Lê Công Lưu

1983

Phó bí thư Đoàn Khối

4

Trần Tịnh Thủy

1990

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối -

Chánh văn Phòng Đoàn Khối Đoàn

5

Võ Thị Thanh Hà

1983

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối -

Bí thư Đoàn Tổng Công ty cổ phần

Bia Rượu NGK Sài Gòn

6

Hoàng Lan Anh

1987

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối -

Bí thư Đoàn Công ty cổ phần Sữa Việt Nam

7

Trần Quốc Cường

1984

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối

8

Nguyễn Minh Ngọc

1992

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối -

Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

9

Phạm Ngọc Thảo Nguyên

1987

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối -

Bí thư Chi đoàn Công ty Liên doanh Bông Sen

10

Châu Thanh Phong

1986

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối -

Bí thư Đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

 

đơn vị trực thuộc

video sự kiện

 • Đảng ủy Khối tặng quà tết cho người dân khó khăn trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 tại 02 xã thuộc h

 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ Khối

 • Hội thi Công dân thành phố

 • Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • 10 ca khúc sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA ĐẠI HỘI XIII - HỌC TẬP VÀ LÀM THEOTƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 – 05/6/2021)

 • Video Quy Trình Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội, HĐND Các Cấp

 • Bài hát Mỗi Lá Phiếu - Một Niềm Tin

 • VIDEO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2021)

 • [Trực tiếp] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

 • Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2021