Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong Doanh nghiệp

 

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển. Trong những năm qua, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và  đóng góp vào thành tựu chung của Thành phố.   

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ tháng 4 năm 2020, trên cơ sở hợp nhất giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối hiện có 66 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, trong đó 56 TCCSĐ thuộc các doanh nghiệp, 10 TCCSĐ thuộc các đơn vị sự nghiệp với hơn 5.000 đảng viên và 70.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối. Trong 56 TCCSĐ thuộc doanh nghiệp có 9 TCCSĐ doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%, 22 TCCSĐ doanh nghiệp vốn Nhà nước trên 50%, 19 TCCSĐ doanh nghiệp vốn Nhà nước dưới 50% và 6 TCCSĐ doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước.

Những năm qua, các TCCSĐ trong khối luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, phối hợp cùng lãnh đạo, chủ doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động, các đoàn thể chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích hợp pháp hài hòa giữa doanh nghiệp - cổ đông - người lao động.   


Lãnh dạo cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM

ký kết Quy chế phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

 Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cấp ủy từng bước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; cụ thể đã xây dựng quy chế phối hợp và làm việc với Hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp, trong đó quy định rõ nội dung, phương thức lãnh đạo, mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và các đoàn thể; phối hợp với Hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp thực hiện các mặt công tác nhằm phát triển doanh nghiệp như: xây dựng chiến lược đầu tư - phát triển, Kế hoạch sản xuất - kinh doanh; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia sắp xếp, tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, giới thiệu những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động và các thành viên trong bộ máy quản lý chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp… Một số TCCSĐ đã khẳng định được vai trò lãnh đạo trong việc đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác chính trị tư tưởng như: Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Đảng bộ Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn INTIMEX, Đảng bộ Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco, Đảng bộ Công ty Xăng dầu khu vực II -TNHH MTV, Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen (Lotus)…. Trong những năm qua, các TCCSĐ tại các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; mối quan hệ giữa tổ chức Đảng - Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc có sự đoàn kết, thống nhất và hài hòa trong quá trình thực hiện.

 Chú trọng công tác phát triển đảng viên

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, hằng năm, trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch và tạo nguồn phát triển đảng viên mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, văn hóa, lối sống đến quần chúng, công nhân lao động, nhất là lực lượng lao động trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên, qua đó giúp quần chúng nhận thức rõ hơn về lý tưởng, định hướng mục tiêu, thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng. Song song với đó, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước để qua đó lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; định kỳ 3 tháng/lần cấp ủy, chi bộ nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của quần chúng ưu tú được giới thiệu, nếu đạt yêu cầu thì lập danh sách đưa đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ… Năm 2020 - 2021 Đảng ủy Khối đã mở 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 1.352 quần chúng ưu tú, 8 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 895 đảng viên mới tham gia, kết nạp hơn 400 đảng viên mới, trong đó 312 đảng viên trong các doanh nghiệp, gồm 31 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp, 67 đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất và 214 đảng viên là nhân viên phòng ban của các doanh nghiệp.

 Với những doanh nghiệp các chức danh chủ chốt chưa phải là đảng viên, Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm hỗ trợ để tổ chức đảng hoạt động thuận lợi; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, thông qua quy chế phối hợp, chủ động bàn bạc, trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; giới thiệu với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo doanh nghiệp những cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để bố trí vào các vị trí chức danh chủ chốt của doanh nghiệp; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng từ công nhân, người lao động và người quản lý doanh nghiệp.

Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt

Việc duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng trong các doanh nghiệp cũng được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm    thực hiện; nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng, gắn với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Các cấp ủy, chi bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để trao đổi, phối hợp với Hội đồng Quản trị, chủ doanh nghiệp giải quyết kịp thời, đảm bảo sự hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp đều giữ được bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong công tác, chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nhiều đồng chí được chủ doanh nghiệp, người lao động tin tưởng, tín nhiệm bầu vào chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

Từ những kết quả trên cho thấy, trong doanh nghiệp nếu cấp ủy, đảng viên là những người thực sự có tâm huyết, có trình độ, năng lực chuyên môn cao sẽ khẳng định được vai trò lãnh đạo và góp phần tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp, được chủ doanh nghiệp ủng hộ, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí hoạt động; đồng thời giúp các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn, người lao động an tâm, phấn khởi làm việc, đây cũng là điều kiện thuận lợi để công nhân, người lao động trong doanh nghiệp tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Đảng, đoàn thể.

Còn những hạn chế, khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp không còn vốn nhà nước còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

Một số doanh nghiệp, công tác phát triển đảng còn chậm, một phần do cấp ủy chưa  quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, quần chúng ưu tú; một phần thiếu sự  quan tâm từ cấp ủy và chủ doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện, cơ hội thăng tiến cho đoàn viên, thanh niên, quần chúng ưu tú, nên chưa tạo được sức hút, phấn đấu vào đảng; ngoài ra, cũng còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên, quần chúng chưa thật sự thiết tha có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Hoạt động của một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn lúng túng, mang tính hình thức, chưa thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; một số đảng viên năng lực, trình chuyên môn chưa cao, chưa thật sự gương mẫu trở thành tấm gương sáng để thu hút, dẫn dắt quần chúng, nên chưa tạo được niềm tin, sự tôn trọng của quần chúng và chủ doanh nghiệp.

Cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp hầu hết là kiêm nhiệm, điều kiện hoạt động khó khăn, nhất là về thời gian, kinh phí hoạt động, nhiều khi phải hoạt động ngoài giờ, trong khi yêu cầu nhiệm vụ công tác đảng, đoàn thể đòi hỏi tính nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, đúng tiến độ… vì vậy một số đồng chí có tư tưởng ngại làm công tác đảng, đoàn thể, dẫn đến kết quả hoạt động phần nào bị hạn chế, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm hạn chế vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Một số giải pháp

Từ thực tiễn nêu trên, để tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động về pháp luật lao động, về vai trò của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên hướng vào mục tiêu vì cuộc sống của người lao động và vì sự phát triển của doanh nghiệp; tích cực giáo dục, bồi dưỡng quần chúng tạo nguồn phát triển đảng, quan tâm phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp và lãnh đạo các phòng, ban của doanh nghiệp.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, từ kiểu lãnh đạo  hành chính, văn phòng sang chủ động tham gia cùng Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các biện pháp để phát triển sản xuất - kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động.

Bốn là, các cấp ủy cần quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng của đảng viên, mỗi đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động; thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, có năng lực, trình độ, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về lý luận chính trị; có ý thức tổ chức kỷ luật, tiên phong đi đầu trong mọi mặt, nói đi đôi với làm; am hiểu và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có khả năng tập hợp và thuyết phục quần chúng.  

Năm là, các cấp ủy cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, giác ngộ về giai cấp trong đội ngũ công nhân lao động; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi tổ chức; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp.

Nguyễn Đức Hòa

đơn vị trực thuộc

video sự kiện

 • Đảng ủy Khối tặng quà tết cho người dân khó khăn trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 tại 02 xã thuộc h

 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ Khối

 • Hội thi Công dân thành phố

 • Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • 10 ca khúc sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA ĐẠI HỘI XIII - HỌC TẬP VÀ LÀM THEOTƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 – 05/6/2021)

 • Video Quy Trình Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội, HĐND Các Cấp

 • Bài hát Mỗi Lá Phiếu - Một Niềm Tin

 • VIDEO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2021)

 • [Trực tiếp] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

 • Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2021