Giải pháp công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan niệm công tác phát triển đảng viên là đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hoá đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kế thừa cho các tổ chức cơ sở Đảng. Thực tế 92 năm qua, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có hơn 5000 đảng viên trước khi giành chính quyền, Đảng ta đã phát triển lên hàng triệu đảng viên, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Năm 2021 Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nạp 200 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Sau khi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, hầu hết các đảng viên đều thể hiện được bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính gương mẫu, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu tốt là những tấm gương để quần chúng học tập và noi theo. Các Cấp ủy đảng cơ sở đã thực sự quan tâm nhiều hơn đến việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; từ việc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đã có tác động tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Để có được kết quả này Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối luôn chú trọng, quan tâm xây dựng kế hoạch hàng năm phù hợp tình hình thực tiễn, tăng cường mở các lớp bồi  dưỡng lý luận chính trị, thường xuyên ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở cấp uỷ cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng, lấy chỉ tiêu phát triển đảng viên làm cơ sở quan trọng trong đánh giá, xấp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm…

Tuy nhiên tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đảng viên trẻ và là công nhân lao động trực tiếp sản xuất còn thấp (66/200 đảng viên trẻ (tỷ lệ 33%), 21/200 là công nhân trực tiếp sản xuất (tỷ lệ 10,5%). Điều này cho thấy công tác tạo nguồn phát triển đảng hiện nay tại Đảng bộ Khối còn gặp rất nhiều khó khăn cả về số lượng và chất lượng.

Về số lượng, hiện nay việc thực hiện đủ số lượng chỉ tiêu phát triển đảng viên, nhất là với đặc thù các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, là cả một áp lực nặng nề hàng năm. Có rất nhiều lý do để cán bộ, người lao động trẻ e ngại không muốn kết nạp đảng: Công tác tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng còn thiếu chiều sâu, chưa thu hút được quần chúng tham gia; sự tràn lan của thông tin sai trái, xuyên tạc ở trên không gian mạng quá nhiều làm cho thanh niên trẻ có những suy nghĩ chưa đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng; gia đình không cho phép; hay đơn giản chỉ là vì công việc yêu cầu đi công tác nước ngoài nhiều, tham gia sinh hoạt đảng phải khai báo chính trị nội bộ nên thấy phiền… Bên cạnh đó, công tác đảng vụ cũng còn nhiều bất cập, thiếu cán bộ chuyên trách, việc chuẩn bị hồ sơ kết nạp đảng bị kéo dài, công tác xác minh, thẩm tra lý lịch, nhất là của quần chúng ưu tú có hộ khẩu thường trú ở tỉnh xa gặp nhiều trở ngại... Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng về địa phương, về các bộ ngành quản lý thì số lượng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ Khối sẽ giảm đi nhiều, tổ chức đảng, số lượng người lao động giảm thì nguồn đảng viên mới kết nạp sẽ giảm theo, càng tạo áp lực trong công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ Khối.

Về chất lượng, hoạt động đoàn thể chính trị-xã hội ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức nên thiếu môi trường rèn luyện, phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng nguồn đảng viên.

Một số cấp uỷ cho biết do e ngại trình độ học vấn thấp, trình độ nhận thức chính trị còn hạn chế ở đối tượng quần chúng là công nhân trực tiếp sản xuất nên nhiều lãnh đạo cấp  còn chần chừ, muốn có thêm thời gian theo dõi, xem xét việc kết nạp. 

Mặt khác, do yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn nên công nhân trực tiếp sản xuất gặp khó khăn trong việc dành thời gian tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới kết nạp để đủ tiêu chuẩn kết nạp đảng.

Công tác phát triển đảng trong sinh viên tại các Trường Cao đẳng, Đại học trực thuộc Khối cũng gặp không ít bất cập vì nhiều lý do như thời gian theo học tại các trường Cao đẳng, sinh viên không có đủ thời gian phấn đấu rèn luyện; một số nơi, tổ chức đoàn, hội Sinh viên hoạt động không “đều tay”, không tổ chức được nhiều phong trào, không tạo được nhiều cơ hội cho sinh viên tham gia hoạt động, rèn luyện. Có một thực tế, một số sinh viên được kết nạp đảng tại Trường nhưng khi tốt nghiệp chưa tìm được việc làm hoặc làm việc trong các công ty tư nhân, không có tổ chức đảng để tiếp tục hoạt động, không có nơi sinh hoạt đảng nên đành xin ra khỏi đảng, đảng ta mất đi nguồn đảng viên trẻ có chất lượng.

Trước thực trạng trên, để có thể giải bài toán về công tác phát triển đảng viên mới trong thời gian tới thì cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là, các cấp uỷ, tổ chức đảng và mọi đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên, nhất là ở những chi bộ doanh nghiệp còn ít đảng viên. Cấp uỷ các cấp phải cụ thể hoá bằng kế hoạch hằng năm với các chương trình cụ thể, có các giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục lấy kết quả công tác phát triển đảng viên ở các tổ chức đảng có nguồn bồi dưỡng, phát triển đảng viên làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Các cấp uỷ quan tâm công tác tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng, định hướng thông tin tích cực cho cán bộ, đảng viên và người lao động, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, giúp đảng viên, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức chính trị, có cái nhìn đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình phát triển đi lên của đất nước.

Hai là, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phát triển đảng viên là đảng viên trẻ, là công nhân trực tiếp sản xuất. Đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát động các phong trào thi đua cải tiến năng suất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên ở cơ sở và người lao động tích cực tham gia các hoạt động  phong trào, qua đó phát hiện, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức và hoạt động của các đoàn thể, trên cơ sở đó tiến hành các khâu của công tác phát triển đảng viên.

Ba là, thực hiện đúng quy trình kết nạp đảng viên, trong công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp đặc thù như Trường học, ngành hàng hải, cảng biển, doanh nghiệp có chi nhánh trú đóng tại nhiều tỉnh, thành, cần nghiên cứu cải tiến nội dung và cách thức tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp với điều kiện, thời gian làm việc của người lao động; có thể mở lớp ngay tại Trường học, giới thiệu cho quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng cảm tình đảng tham gia. Các cấp ủy cần quan tâm hơn nữa đến việc thu hút, tạo nguồn bồi dưỡng đảng viên nữ.

Bốn là, phát huy vai trò vận động từ đảng viên gương mẫu, người có uy tín trong  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để lựa chọn nguồn giới thiệu phát triển đảng viên mới. Dưới sự giúp đỡ của cấp ủy, chi bộ cơ sở, được đảng viên gương mẫu và người có uy tín trong đơn vị ủng hộ và động viên, các đảng viên trẻ, công nhân trực tiếp sản xuất không chỉ là hạt nhân chính trị tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, họ còn là những tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập.

Còn rất nhiều giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới, điều quan trọng nhất hiện nay là sự đoàn kết, quyết tâm cao của cấp uỷ các cấp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và luôn ghi nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”[1] và khi tiến hành phát triển đảng “phải nắm vững phương châm phát triển Đảng là trọng chất hơn lượng”[2]./.

                                                                Phan Thị Hoàng Anh

 

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 12, trang 222

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 11, trang 155

đơn vị trực thuộc

video sự kiện

 • Đảng ủy Khối tặng quà tết cho người dân khó khăn trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 tại 02 xã thuộc h

 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ Khối

 • Hội thi Công dân thành phố

 • Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • 10 ca khúc sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA ĐẠI HỘI XIII - HỌC TẬP VÀ LÀM THEOTƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 – 05/6/2021)

 • Video Quy Trình Bỏ Phiếu Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội, HĐND Các Cấp

 • Bài hát Mỗi Lá Phiếu - Một Niềm Tin

 • VIDEO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2021)

 • [Trực tiếp] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

 • Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2021